Biuro Zarządu: A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

+48 91 423 33 11

szczecin@inbit.pl

Klauzula informacyjna dla Studenta i Słuchacza Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut

Klauzula informacyjna dlasłuchaczy kursów językowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, pod adresem:  70-385 Szczecin, ul. Mickiewicza 47;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: iod@inbit.pl
 • Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celach związanych z podjęciem na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług edukacyjnych na rzecz Pani/Pana oraz w celu realizacji takiej współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, o której mowa wyżej (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 • Dodatkowo administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z przedmiotem prowadzonej działalności edukacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w tym: związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów nadzorczych oraz do innych podmiotów, do których administrator zobowiązanyjest raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe i aktów wykonawczych do w/w ustawy.
 • Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych aniżeli wskazane powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w szczególności

a/ w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji u administratora, w tym w szczególności w zakresie zarządzania urządzeniami mobilnymi , administrowania dostępami i uprawnieniami do systemów i aplikacji;

b/ w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego administratora, w tym w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących;

c/ w przypadkach gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

d/ w przypadku gdy znajdzie to zastosowanie , w celach związanych z współpraca z dostawcami, kontrahentami, a także w celach związanych z organizacją i uczestnictwem w konkursach, konferencjach, udziałem w wydarzeniach i imprezach, a także działalnością promocyjną i reklamową administratora;

 • W przypadkach innych aniżeli wskazane w pkt. 3), 4) i 5) powyżej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3), 4) i 5) powyżej celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z administratorem, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu w zakresie określonym w pkt. 5) powyżej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie do czasu wycofania tej zgody.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

a/  dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b/ prawo do ich sprostowania,

c/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy:

– osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia,

– administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d/ prawo do cofnięcia zgody (w zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),

e/  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,

f/ prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:

–  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

– osoba której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy między Panią/Panem, a administratorem, wynika z realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej  przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora opisanych wyżej . Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić, w zależności od okoliczności,  przeszkodę lub utrudnienie przy zawieraniu umowy oraz świadczeniu usług edukacyjnych. Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3), 4) i 5) powyżej, Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom, bądź kategoriom odbiorców:

– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, (np.:   Ministerstwo Edukacji, Kurator Oświaty),

– podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania umowy o świadczenie usług edukacyjnych

– podmiotom wspierającym administratora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz administratora, tzw. Procesorzy danych.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (wizerunkowych)

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, przy ul. 70-385 Szczecin, ul. Mickiewicza 47moich danych osobowych wizerunkowych, w celu i w zakresie niezbędnym do: zapewnienia bezpieczeństwa obiektu administratora (monitoring wizyjny), jak również w celu związanym z działalnością reklamową i promocyjną administratora.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości cofnięcia zgody.

Nadto oświadczam, że udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.