Biuro Zarządu: A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

+48 91 423 33 11

szczecin@inbit.pl

Klauzula informacyjna dla bazy marketingowej

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:

a/  dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b/ prawo do ich sprostowania,

c/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy:

– osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia,

– administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d/ prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

e/ prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:

–  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

– osoba której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW MARKETINGOWYCH- BAZA MARKETINGOWA

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie ofert marketingowych.

Data i podpis …………………