Biuro Zarządu: A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

+48 91 423 33 11

szczecin@inbit.pl

Klauzula informacyjna dla Kandydata do pracy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:

a/ w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji;

b/ w celu zgłoszenia Pani/Pana oraz członków Pani/Pana rodziny do ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

c/ w celu zgłoszenia Pani/Pana  oraz członków Pani/Pana rodziny do ubezpieczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych;

d/ w celu wysyłania Pani/Pana na badania wstępne, kontrolne i okresowe oraz inne świadczenia zdrowotne do jednostki służby medycyny pracy, na podstawie art. 229 Kodeksu pracy oraz art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy;

e/ w celu prowadzenia Pani/Pana akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;

f/ w celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym szkoleniowych), zarządzaniem wypadkami przy pracy, a także wypadkami w drodze z domu do pracy i z pracy do domu oraz rozpoznawaniem choroby zawodowej na podstawie art. 234-235 Kodeksu pracy;

g/ w celu przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji na podstawie art. 94 pkt. 2 b oraz 94.3 Kodeksu pracy;

h/ w celu odpowiadania na pisma, wnioski, zapytania i żądania wglądu do akt pracowniczych, które pochodzą od uprawnionych z mocy prawa organów władzy publicznej lub od podmiotów upoważnionych w tym zakresie przez Panią/Pana;

i/ w celu wypłaty wynagrodzeń oraz rozliczania innych płatności i kosztów związanych z zatrudnieniem, w tym w zakresie rozliczeń podatkowych, a także w celu dokonywania rozliczeń publicznoprawnych z US, ZUS, PFRON oraz innymi organami władzy publicznej;

a/ w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji u administratora, w tym w szczególności w zakresie zarządzania urządzeniami mobilnymi , administrowania dostępami i uprawnieniami do systemów i aplikacji;

b/ w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego spółki, w tym w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących;

c/ w przypadkach gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

d/ w przypadku gdy znajdzie to zastosowanie , w celach związanych z współpraca z dostawcami, kontrahentami, a także w celach związanych z organizacją i uczestnictwem w konkursach, konferencjach, udziałem w wydarzeniach i imprezach, a także działalnością promocyjną i reklamową administratora;

a/  dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b/  prawo do ich sprostowania,

c/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy:

– osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia,

– administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d/ prawo do cofnięcia zgody (w zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),

e/  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,

f/ prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:

–  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

– osoba której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, (np.:   PIP, US, ZUS, jednostkom służby medycyny pracy, Instytucje Pośredniczące i Wdrażające projekty współfinansowane ze źródeł publicznych, np: Ministerstwo Cyfryzacji, PARP),

– klientom, dostawcom, kontrahentom administratora raz osobom trzecim w relacjach z administratorem w zakresie i w celu niezbędnym do wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w tym w celach kontaktowych, w imieniu i na rzecz administratora;

– podmiotom wspierającym administratora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz administratora, tzw. Procesorzy danych.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (wizerunkowych)

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. moich danych osobowych wizerunkowych, w celu i w zakresie niezbędnym do: zapewnienia bezpieczeństwa obiektu administratora (monitoring wizyjny), jak również w celu związanym z działalnością reklamową i promocyjną administratora.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości cofnięcia zgody.

Nadto oświadczam, że udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.